Práce v katastri nehnuteľností:

   geometrické plány na:
   • zameranie stavby
   • oddelenie pozemku
   • majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
   • zriadenie vecného bremena

   vytýčenie hraníc pozemkov
   poradenstvo a informácie z katastra nehnuteľností
   realitná činnosť
  Práce inžinierskej geodézie:

  • predprojektové geodetické zameranie – polohopisné a výškopisné zamerania – účelové mapy
  • porealizačné geodetické zamerania:
    inžinierskych sietí – plynovody, vodovody, kanalizácie, vysoko a nízko napäťové rozvody
    líniových stavieb
    priestorových stavieb
  • budovanie špeciálnych vytyčovacích sietí
  • vytýčenie stavebných objektov
  • zameriavanie žeriavových dráh
  Práce pre pozemkové úrady:

  • projekty pozemkových úprav
  • vytyčovanie náhradných a pôvodných pozemkov
  • vysporiadanie záhradkových osád – spracovanie výkupového elaborátu